Podijeli članak

Medicinski fakultet Sveučilita u Mostaru na temelju čl. 20a Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18),  čl. 73., Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, („Narodne novine HNŽ-a“ broj 4/12),  čl. 19. i 27. Statuta Sveučilišta u Mostaru, čl. 9. Pravilnika o radu Sveučilišta u Mostaru, raspisuje;

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na
Sveučilištu u Mostaru
za potrebe ustrojbene jedinice Medicinski fakultet
 

I Predmet javnog natječaja;

Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Biolog - 1 izvršitelj
Dentalni tehničar - 1 izvršitelj

 

II Mjesto rada;

Mjesto rada je u Mostaru - Sveučilište u Mostaru, Ustrojbena jedinica Medicinski fakultet Kralja Petra Krešimira IV bb.

 

III Opis poslova;

Opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Mostaru – Medicinski fakultet.

 

Za izvršitelja pod rednim brojem 1 sljedeće;

Pružanje adekvatne dijagnostičke obrade iz medicinske genetike (nasljedne bolesti, tumori i leukemije, neplodnost)
Unaprjeđenje molekularne i citogenetičke dijagnostike u humanoj genetici te uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih metoda, prateći najnovije trendove u svijetu.
Dijagnostika uz pomoć analize DNA s interpretacijom nalaza.
FISH dijagnostika za hematološke bolesti i nehematološke maligne i nemaligne bolesti
Molekularna dijagnostika za malignitete (BRAF, KRAS, EGFR)
Hematološka molekularna dijagnostika (BCR/ABL i JAK2)
Detekcija i analiza mikrodelecija (Y mikrodelecije)
Next Generation Sequencing (NGS): panel za nasljedne bolesti, hot spot kancer panel i panel za rak pluća i kolona.
 

Za izvršitelja pod rednim brojem 2 sljedeće;

Samostalno prikuplja, kontrolira, obrađuje i analizira zdravstveno-statističke podatke, pruža stručnu i metodološku pomoć doktorima  medicine i biologu. Prema potrebi priprema uzorke za rad u skladu s ovlaštenjima za pojedine metode. Radi na pripremi i neposrednom izvršavanju poslova.
 

IV Uvjeti;

Opći uvjeti:

da je osoba državljanin BiH;
da ima navršenih 18 godina života;
da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (dostaviti naknadno);
da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (dostaviti naknasno);
da osoba nije obuhvaćena odredbom članka IX. stavka 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
 

V Posebni uvjeti:

Kandidati pod rednim brojem 1

VSS  završen studij Biologije ili Biologije i Kemije
 

Kandidat pod rednim brojem 2

SSS  (IV stupanj složnosti) završen smjer zubnog tehničara
 

Potrebna dokumentacija (originali ili ovjereni preslici) uz potpisanu prijavu:

Životopis s adresom i kontakt telefonom,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (dostaviti naknadno),
Ovjerenu izjavu da osoba nije obuhvaćena odredbom članka IX. stavka 1. Ustava BiH,
Diploma/Svjedodžba o završenoj školi,
 

VI Napomena;

Navedeni dokumenti prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se intervju.

Kandidat koji nije pristupio intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru www.sum.ba.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu s traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

 

Sveučilište u Mostaru
Trg hrvatskih velikana br. 1
88 000  M o s t a r
/Prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa MEF – NE OTVARATI/“
 

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.