Podijeli članak

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Lana Prlić, za sjednicu Parlamenta zakazanu 24. lipnja, uputila je zaključak u kojem traži da Vlada Federacije BiH, putem svojih resornih ministarstava, u suradnji sa gradskom administracijom Grada Mostara u roku od 18 mjeseci, realizira sve zakonom predviđene aktivnosti za uspostavu nove deponije na alternativnoj lokaciji, a da se za postojeći lokalitet deponije Uborak pripremi adekvatan plan sanacije.

U zaključku, za koji će Prlić tražiti da se glasa na sjednici, stoji da se za sve navedene aktivnosti sredstva mogu planirati u proračunima FBiH i Grada Mostara, finansijskim planovima fondova za okoliš, te sredstvima civilne zaštite u smislu primjene propisa o zaštiti lica i imovine. 

Navela je da se utjecaj eksploatacije deponija na ljudsko zdravlje indirektno ispoljava kroz:

• raznošenje otpada u neposrednu okolinu vjetrom, ali i od strane životinja koje se na deponijama hrane;
• nekontrolisanim izdvajanjem opasnih zagađujućih materija u koncentracijama opasnim po ljudsko zdravlje;
• širenjem neprijatnih mirisa;
• paljenjem otpada i emisijom produkta sagorijevanja;
• nekontroliranim prodiranjem voda zagađenih na deponiji i ugrožavanjem podzemnih voda, izvora, bunara i vodotoka u široj okolini

"Deponija se nalazi na udaljenosti manjoj od 50 metara od naselja. Ovakvi podaci jasno govore u prilog ugroženosti stanovništva od zagađenja koje se u zraku, vodi i zemljištu emituju sa deponije, ali i o mogućim pojavama bolesti koje prenose miševi, pacovi i druge životinje koje su stalni stanovnici deponija. Na osnovu svih podataka koji su javni možemo zaključiti da se na deponiji, osim komunalnog otpada, nalaze i mnoge druge vrste otpada čije je deponiranje strogo zabranjeno u zemljama EU.
 
Neadekvatno deponiranje otpada dovodi do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda. Padavine koje se filtriraju kroz masu deponovanog otpada rastvaraju štetne materije, čime se zagađuju i zemljište i podzemne vode. Dodatni problem je taj što zagađivanje tla nema isključivo lokalni karakter, nego dolazi do zagađivanja tla i podzemnih i površinskih voda na širem prostoru, a posredno i do ugrožavanja flore i faune u i na tlu. Kao dodatni problem javlja se zagađivanje zemljišta u okolini, otpadom nošenim vjetrom. Ugrožavanje bukom se javlja tijekom izvođenja operacija na deponiji, uslijed rada građevinskih mašina za raznošenje, ravnanje i zbijanje otpada.
 
S obzirom da građani i građanke Grada Mostara već više od desetljeća nemaju pravo izbora Gradskog vijeća, FBiH, odnosno Parlament, svake godine odobrava proračun za Grad Mostar, te s ovim zaključkom pozivamo Vladu FBiH da se putem resornih ministarstava, inspekcija i fonda za okoliš aktivno uključi u rješavanje ovog problema, kroz koordinaciju aktivnosti kako bi se kreirao plana za izgradnju alternativne i sanaciju postojeće deponije, " stoji u zaključku Lane Prlić.